Πρόγραμμα Aqua Aerobic

ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΕ ΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09.00-10.00-
20.20-21.0520.20-21.05
21.05-21.50 (ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΚΟΙΝΟ)21.05-21.50 (ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΚΟΙΝΟ)
Κόστος συνδρομής
(2 επισκέψεις την εβδομάδα): Για 1 μήνα 55€, για 2 μήνες 100€, για 4 μήνες 195€, για 6 μήνες 280€, για 11 μήνες 490€.
(3 επισκέψεις την εβδομάδα): Για 1 μήνα 65€, για 2 μήνες 120€, για 4 μήνες 235€, για 6 μήνες 340€, για 11 μήνες 585€.
Κόστος εγγραφής: 10€
1 επίσκεψη (χωρίς κόστος εγγραφής): 8€
Απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής: Βεβαίωση Καρδιολόγου και Δερματολόγου.