Πρόγραμμα Aqua Aerobic

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ
20.30-21.2009.00-09.50
Κόστος συνδρομής
(2 επισκέψεις την εβδομάδα): Για 1 μήνα 60€, για 2 μήνες 115€, για 4 μήνες 205€, για 6 μήνες 305€, για 11 μήνες 560€.
(3 επισκέψεις την εβδομάδα): Για 1 μήνα 70€, για 2 μήνες 130€, για 4 μήνες 240€, για 6 μήνες 360€, για 11 μήνες 655€.
Κόστος εγγραφής: 15€
1 επίσκεψη (χωρίς κόστος εγγραφής): 10€
Απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής: Βεβαίωση Καρδιολόγου και Δερματολόγου.